Centrum Zarządzania Licencjami mMedica
v. 4.3.25
Pomiń łącza nawigacji
Lista zmian
Numer wersji: Funkcjonalność:
Opis zmian produktu mMedica wersja: 6.4.1 (opublikowano: 12.12.2019)
mMedica
e-ZLA
 • Poprawa mechanizmu wysyłki eZLA dla pacjenta z peselem zerowym.
 • Umożliwienie wydruku zwolnienia lekarskiego osobie innej niż wystawiająca zwolnienie.
Gabinet (+EDM)
 • Dodanie możliwości wydruku uwag ze skierowań na podsumowaniu wizyty.
 • Dodanie ewidencji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wg wzoru obowiązującego od 1 stycznia 2020 r.
 • Dodanie możliwości oznaczenia rozpoznań jako wymagających wydruku karty zgłoszenia nowotworu, poprawa zapytania.
 • Implementacja nowej wersji wydruku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.
 • Modyfikacja aktywności pola "Opłata za wysyłkę dokumentacji" w zależności od zaznaczonego parametru wysyłki
 • Poprawa wyświetlania numeru strony oraz danych pacjenta podczas zapisu do pliku pdf historii wizyt.
 • Poprawiono wizualnie formularz "ZLK-3".
 • Poprawiono wizualnie formularz "ZLK-4".
 • Rozszerzenie informacji o paleniu w czynnikach ryzyka.
Hospitalizacje (+EDM)
 • Poprawa dodawania załącznika do kwalifikacji do zabiegu w hospitalizacji jednego dnia.
 • Zmiana osoby wystawiającej zwolnienie lekarskie w hospitalizacji.
Kolejki oczekujących
 • Dodanie kodów procedur dla fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej na potrzeby sprawozdawczości do AP-KOLCE.
 • Dodanie walidacji na datę wykonania zmiany terminu lub kategorii pozycji harmonogramu przyjęć.
 • Poprawa importu potwierdzenia komunikatu LIOCZ.
 • Poprawa wyrażenia filtrującego pozycje w słowniku procedur dla kolejek.
 • Poprawa wyznaczania danych w statystykach harmonogramów przyjęć.
 • Umożliwienie dodania wpisu do harmonogramu przyjęć z kategorią „Kontynuujący leczenie” i bieżącym planowanym terminem realizacji.
 • Umożliwienie zmiany terminu pozycji w harmonogramie przyjęć prowadzonym w AP-KOLCE, jeśli wizyta realizująca tę pozycję odbywa się w innym dniu niż termin planowany.
Komercja
 • Poprawa walidacji wartości rabatu dla usługi komercyjnej.
Medycyna pracy
 • Dodanie karty do celów sanitarno epidemiologicznych medycyny pracy.
 • Dodanie możliwości wystawienia skierowań na wizycie Medycyny pracy
 • Dodanie pola Uwagi na skierowaniu - Medycyna pracy
 • Dostosowanie wszystkich danych wymaganych przepisami na pieczęci podmiotu Medycyna pracy
 • Modyfikacja opisu orzeczenia na liście kart badań profilaktycznych medycyny pracy.
 • Ocena układów – możliwość zaznaczenia zbiorczego dla każdej oceny.
 • Odświeżanie badań i konsultacji po modyfikacji okna Czynniki szkodliwe - Medycyna pracy
 • Poprawa kolejności ewidencji oraz nomenklatury na Karcie badania profilaktycznego - Medycyna Pracy
 • Poprawa wydruku orzeczenia lekarskiego w przypadku zaznaczenia niezdolności do pracy.
 • Poprawiono kolejność w filtrze „Grupa” dla czynników szkodliwych na skierowaniu dla medycyny pracy.
 • Usunięcie daty wydruku z Karty badania oraz Orzeczenia - Medycyna pracy
 • Usunięcie numeru skierowania dla medycyny pracy oraz zmiana dodatkowych filtrów w oknie wyboru skierowania (kontrahent, umowa, data wystawienia)
 • Wywiad zawodowy - przenoszenie wpisów na kolejną Kartę badania profilaktycznego.
 • Zablokowanie daty następnego badania po wybraniu przeciwwskazań do pracy Medycyna pracy
 • Zmiana sposobu numeracji orzeczeń medycyny pracy.
Obrót lekami
 • Modyfikacja wartości kolumn z nazwą leku oraz nazwą leku międzynarodową o usunięcie białych znaków na początku oraz na końcu treści oraz dostosowanie wielkości kolumn w bazie danych do większej liczby znaków.
 • Rozszerzenie długości pola z nazwą leku do 620 znaków w tabeli pozycji transakcji
Pharmindex
 • Dodanie obsługi 14-znakowych kodów GTIN/EAN.
Pielęgniarstwo
 • Dodanie możliwości odwołanie rezerwacji w gabinecie pielęgniarki.
Recepta
 • Dodanie funkcjonalności powiązania e-Recept wystawionych poza Gabinetem z wizytami dla potrzeb sprawozdawczości komunikatem SWIAD.
 • eRecepta - modyfikacja bloku narracyjnego dla leków narkotycznych
 • eRecepta - modyfikacja w mechanizmie przekazywania danych pacjenta
 • eRecepta - obsługa pacjenta UE, karta EKUZ
 • eRecepta - zmiany w mechanizmie dekodowania odpowiedzi z P1
 • Zmiany w funkcjonalności wyświetlania rejestru recept
 • Zmieniono typ pól dla haseł certyfikatów TLS, WSSE i ePUAP, aby nie ucinać haseł dłuższych niż 16 znaków.
Rozliczenia
 • Aktualizacja mechanizmu wyznaczania współczynnika WKW w danych pozycji rozliczeniowej.
 • Poprawa eksportu kodu specjalnego rozliczenia dla współczynników dotyczących świadczeń ze wskazań nagłych.
 • Umożliwienie ewidencji świadczeń POZ w 2020 r.
Zarządzanie
 • do tabeli z użytkownikami.
 • Przywrócenie możliwości wywołania pliku pomocy za pomocą klawisza „F1”.
 • Umożliwienie usunięcia zadania z harmonogramu zadań o typie AP-KOLCE
 • Zmiana dopuszczalnej ilości znaków dla kolumny „rodzaj” w ustawieniach domyślnych personelu (zwiększenie wielkości z 20 do 90 znaków).
 • Zmiany w mechanizmie importu, eksportu pliku konfiguracyjnego